Việt Nam
English
Japaness

Phương châm hoạt động

 

ĐẶT “TÍN – TÂM – TRÍ LÊN HÀNG ĐẦU

* Tín: EMA bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình: chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết về chất lượng và tiến độ .

* Tâm: EMA đặt chữ Tâm làm nền tảng, xây dựng các mối quan hệ trên tinh thần hợp tác cùng phát triển và lấy khách hàng làm trung tâm.

* Trí: EMA luôn coi con người là nhân tố quan trọng trong từng hành động, coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển; đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm; chủ trương xây dựng một “doanh nghiệp học tập”.